گواهی نامه های شرکت

افتخارات شرکت

«نشان منتخب شرکت خدمات مشاوره و تأمین منابع مالی سابین(سابین فاینانس) در سومین اجلاس جهانی نشان منتخب با رویکرد مدیریت تعالی – ششم و هفتم آبان ماه 1392»