hr-technology-1024x1024

مشاوره مدیریت / مدیریت منابع انسانی

خدمات این بخش عمدتآ معطوف به برنامه‎ریزی مدیریت منابع انسانی در راستای رضایت کارکنان و تامین اهداف سازمانی، تهیه آیین‎نامه‎های منابع انسانی به منظور حصول اطمینان از مناسب بودن نيروى انسانى لازم براى انجام وظايف و تحقق به اهداف سازمان است. همچنین تعريف ضوابط مورد نياز و تهيه انواع روش‌هاي اجرايي مرتبط با مديريت منابع انساني در چهار حوزه اصلي نیرویابی و استخدام، توانمندسازی و توسعه، انگیزش و نگهداشت و خروج از خدمت شامل آیین‎نامه‎های جذب و استخدام، انضباطی، ارتقاء و جابجایی، ساعت کاری و مرخصی، مأموریت، امور رفاهی، نظام جبران خدمت، آموزش و ارزیابی عملکرد به همراه فرمهای مرتبط، در حوزه منابع انسانی مورد توجه قرار می‎گیرد.